Volontários

Projektet ”Leende utan karies”

Sociala Projekt – Små Projekt – Stora Förändringar.

En av de stora utmaningarna som Fraternidade ställs inför är att prioritera de insatser som är till nytta för förmånstagarna just nu men samtidigt ta hänsyn till framtiden. Så Fraternidade utvecklar sina Sociala Projekt inriktade på kollektivet, där kreativa och förändrande krafter överväger och som på ett positivt sätt har inflytande på människornas liv, och försöker dessutom förhindra uteslutning av individer och skapa möjlighet till att de tas upp i den social gemenskapen.

Fraternidade’s Sociala Projekt har ett gemensamt mål: erbjuda kollektivet hjälp inom områdena utbildning, hälsa, socialvård, arbete och fritid i syfte att förbereda individerna på att djärvt möta livets utmaningar, att umgås och att skapa något enligt vår tids anda.

Hur delta i Fraternidade’s Sociala Projekt.

Fraternidade söker personer och företag som är villiga att skänka finansiella medel, kunskap, erfarenhet och tid för dess Sociala Projekt. Vi söker medarbetare som vill åta sig att stödja verksamheter som åstadkommer positiva och varaktiga förändringar i livsbetingelserna för de hjälpta barnen, deras familjer och gemenskapskrets.

Sociala Projekt i Samverkan.

Vi lever för närvarande i en tid när det är svårt för en organisation att ensam genomföra ett projekt. Samverkan mellan organisationer skapar nya möjligheter för dem att fullfölja sina uppdrag.

För att genomföra sina Sociala Projekt räknar Fraternidade med förträffliga samarbetsorganisationer, som förutom finansiella medel lagt ned stor energi för att de skulle kunna genomföras och alla mål uppfyllas.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter